Algemene voorwaarden

Definities

Daily Nutrition: Daily Nutrition B.V., gevestigd te Zwolle onder KvK nr. 81556276.
Klant: degene met wie Daily Nutrition een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Daily Nutrition en Klant samen.
Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
Overeenkomst: een overeenkomst waarbij Partijenproducten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Daily Nutrition worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Daily Nutrition.
Dag: kalenderdag
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Daily Nutrition.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Daily Nutrition zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Daily Nutrition zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Daily Nutrition slechts, nadat de Klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Indien en voor zover de prijzen van Daily Nutrition gebaseerd zijn op prijslijsten van Daily Nutrition, geldt de op het moment van levering geldende prijslijst. Daily Nutrition heeft het recht om de prijzen aan te passen of de prijslijst te veranderen. In geval van wijziging zal Daily Nutrition de Klant hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor de ingangsdatum van de prijswijziging schriftelijk op de hoogte stellen. Indien Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde prijswijziging hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk, met een redelijke opzegtermijn en zonder enige verplichting tot enige vorm van compensatie aan de andere partij te beëindigen.
 2. Alle prijzen die Daily Nutrition hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 3. Alle prijzen op die Daily Nutrition hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Daily Nutrition te allen tijde wijzigen.
 4. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Daily Nutrition niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 5. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 6. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Daily Nutrition vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 7. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Daily Nutrition, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 8. Indien partijen voor een dienstverlening door Daily Nutrition een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 9. Daily Nutrition is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Daily Nutrition de Klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 11. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de Klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 12. Daily Nutrition heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 13. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Daily Nutrition prijsaanpassingen meedelen aan de Klant.
 14. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Daily Nutrition op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 15. Daily Nutrition is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari en 1 juli te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Daily Nutrition mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. Betaling door de Klant dient te geschieden op het in de overeenkomst overeengekomen tijdstip, of, indien geen tijdstip is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta als vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Daily Nutrition de Klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Daily Nutrition behoudt zich het recht voor om een (eerste) levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Daily Nutrition gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Daily Nutrition.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag Daily Nutrition zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Daily Nutrition op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Daily Nutrition, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Daily Nutrition te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de Klant in verzuim is, is Daily Nutrition gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Daily Nutrition roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de Klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Daily Nutrition, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de Klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 7 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  1. het product niet is gebruikt
  2. het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  3. het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  4. het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
  5. de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  6. het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
  7. het product geen los tijdschrift of losse krant is
  8. het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  9. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 2. De bedenktijd van 7 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  2. zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  3. zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  4. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via cs@daily-nutrition.nl.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 7 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Daily Nutrition, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Daily Nutrition indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Daily Nutrition deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Daily Nutrition heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de Klant een consument is, doet de Klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Daily Nutrition kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant onder zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Daily Nutrition heeft voldaan, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de Klant nog betalingen verschuldigd is aan Daily Nutrition.
 3. Daily Nutrition is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de Klant een consument is, doet de Klant afstand van zijn recht om een schuld aan Daily Nutrition te verrekenen met een vordering op Daily Nutrition.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Daily Nutrition blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Daily Nutrition op grond van wat voor met Daily Nutrition gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Daily Nutrition zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Daily Nutrition een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Daily Nutrition het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Daily Nutrition, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Daily Nutrition het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de Klant een verlate levering niet aan Daily Nutrition kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Daily Nutrition opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan Daily Nutrition door Daily Nutrition schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de Klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Daily Nutrition niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de Klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Risico- en eigendomsoverdracht

Het risico van de afgenomen Producten gaat over op Klant op het moment waarop Daily Nutrition de zaken voor levering aanbiedt. Alle door Daily Nutrition geleverde zaken blijven eigendom van Daily Nutrition tot aan het moment van volledige voldoening van al hetgeen Daily Nutrition uit welken hoofde ook van Klant te vorderen heeft.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de Klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Daily Nutrition niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de Klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Daily Nutrition, bij gebreke waarvan Daily Nutrition niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De Klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  2. zaken van Daily Nutrition die bij de Klant aanwezig zijn
  3. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van Daily Nutrition de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

 1. Indien de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Garantie

 1. Daily Nutrition garandeert jegens Klant dat alle aan Klant verkochte Producten bij levering voldoen aan de Productspecificaties zoals mogelijk schriftelijk overeengekomen tussen Daily Nutrition en Klant, zijn gefabriceerd conform good manufacturing practices, onderworpen zijn aan een kwaliteitsborgingssysteem om te voldoen aan het voorgaande, en bij levering vrij zijn van enige pandrechten of andere vorm van bezwaring of zekerheid. Daily Nutrition geeft geen andere impliciete of expliciete garanties.
 2. Klant garandeert jegens Daily Nutrition dat Klant, en Klant zal ervoor zorg dragen dat elk van zijn functionarissen, werknemers, agenten, onderaannemers en enige andere door hem ingeschakelde partijen, aan geen ambtenaar of natuurlijk persoon ongeoorloofd geldelijk of ander voordeel zal aanbieden, vragen of accepteren in verband met een Overeenkomst, en indien van toepassing, producten van Klant waarin enig Product is verwerkt, geen inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden.
 3. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Daily Nutrition enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 4. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 5. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 6. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Daily Nutrition voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Daily Nutrition heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat Daily Nutrition tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de Klant er niet voor heeft gezorgd dat Daily Nutrition tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Klant.

Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Daily Nutrition.
 2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Daily Nutrition de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Daily Nutrition redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Daily Nutrition en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 1 Jaren, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de Klant Daily Nutrition schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 1. De Klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de Klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Intellectueel eigendom

 1. Daily Nutrition behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De Klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Daily Nutrition (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  1. is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  2. is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Daily Nutrition waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De Klant vrijwaart Daily Nutrition tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Daily Nutrition geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De Klant dient een door Daily Nutrition geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant Daily Nutrition daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Daily Nutrition uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Daily Nutrition in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Daily Nutrition gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Daily Nutrition.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een ingebrekestelling Daily Nutrition ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant

Als Daily Nutrition een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Daily Nutrition verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Daily Nutrition

 1. Daily Nutrition is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Daily Nutrition aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Daily Nutrition is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Daily Nutrition aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft tot een maximum aan de totale waarde van alle facturen (exclusief BTW) betaald door de Klant in dat kalenderjaar.
 5. Daily Nutrition is in geen geval aansprakelijk voor enig verlies van inkomsten of winst, verlies van zaken of klanten, verlies van goodwill, gebruiksderving, toegenomen kosten van de werkzaamheden, opgelegde boetes of punitieve schadevergoedingsverplichtingen, schade als gevolg van niet-tijdige leveringen, reputatieschade, of enige indirecte of gevolgschade of verliezen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst.
 6. Daily Nutrition kan niet aansprakelijk worden gesteld indien informatie niet volledig aan juistheid, volledigheid of effectiviteit voldoet en kan niet aansprakelijk worden gesteld betreffende gezondheid, twijfel over gezondheid of behandeling betreffende gezondheid en voeding. Het gebruik van de producten alsmede de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.
 7. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Daily Nutrition vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Product recall

Daily Nutrition heeft het recht om Klant te instrueren om Producten, of producten waarin Producten zijn verwerkt, waaraan een gebrek kleeft, dan wel waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, onmiddellijk van de markt of uit enige opslagplaats te verwijderen. Klant zal onmiddellijk aan dergelijke instructies te voldoen.

Recht op ontbinding

 1. De Klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Daily Nutrition toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Daily Nutrition niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Daily Nutrition in verzuim is.
 3. Daily Nutrition heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Daily Nutrition kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Daily Nutrition in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan Daily Nutrition kan worden toegerekend in een van de wil van Daily Nutrition onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Daily Nutrition kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Daily Nutrition 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Daily Nutrition er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Daily Nutrition is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Daily Nutrition is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Daily Nutrition zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de Klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Daily Nutrition.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Daily Nutrition bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Daily Nutrition is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 januari 2021 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 11 maart 2021 onder nummer 81556276.